Algemene Voorwaarden Tungri B.V. h.o.d.n. Van Tongeren Advocatuur


1. TOEPASSELIJK
Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle (ook vervolg) overeenkomsten met de cliënt, hierna: opdrachtgever, en maken daarvan deel uit. Deze voorwaarden hebben voorrang op door de opdrachtgever zelf eventueel gehanteerde voorwaarden.

2. OPDRACHT
Er is uitsluitend sprake van een overeenkomst van opdracht conform art. 7: 400 e.v. B.W. Art 7: 404 B.W. is uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend Tungri B.V. is opdrachtnemer, niet degene die de opdracht uitvoert. Een opdracht zal schriftelijk worden bevestigd.

3. HONORARIUM
Behoudens andersluidende afspraak wordt het honorarium bepaald aan de hand van de aan een opdracht bestede tijd en het afgesproken uurtarief.

4. KOSTEN
De opdrachtgever is verschuldigd een bedrag van 4% kantoorkosten over de som van het honorarium, en verder de belaste en onbelaste verschotten, die met de opdracht verband houden.

5. BETALING
Er wordt per het einde van iedere maand gedeclareerd, tenzij anders is afgesproken. Betaling van de declaratie zal geschieden binnen 21 dagen na dagtekening van de declaratie. Als na aanmaning betaling uitblijft zijn alle i.v.m. de incasso verschuldigde gerechtelijke en ook buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. In geval betaling uitblijft is Van Tongeren Advocatuur gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten resp. te beëindigen, nadat de opdrachtgever zulks is medegedeeld, zonder dat Van Tongeren Advocatuur aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade aan de kant van de opdrachtgever.

6. VOORSCHOT
Van Tongeren Advocatuur kan op ieder moment voor aanvang van de/ iedere opdracht of tijdens de uitvoering daarvan het storten van een voorschot verlangen.

7. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
Van Tongeren Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten conform voorschrift van de Nederlandse Orde van Advocaten. In geval van aansprakelijkheid is alleen Tungri B.V als opdrachtnemer aansprakelijk en niet de feitelijke uitvoerder van de opdracht en is de beroepsaansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tungri B.V. aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Tungri B.V. onder die verzekering draagt. In geval in samenspraak met de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht een derde wordt ingeschakeld is Van Tongeren Advocatuur niet aansprakelijk voor door deze derde eventueel gemaakte fouten.

8. EINDE OPDRACHT
Zowel Van Tongeren Advocatuur als de opdrachtgever kunnen om iedere hun moverende reden de overeenkomst van opdracht opzeggen.

9. GESCHILLEN
De rechtbank te Zutphen is, ook als het gaat om een in het buitenland gevestigde opdrachtgever, uitsluitend bevoegd om van (eventuele) geschillen i.v.m. de overeenkomst van opdracht kennis te nemen. De rechtbank Zutphen zal die geschillen beoordelen naar Nederlands recht.